Aktivitéiten 2016

Aktivitéit  Datum
Generalversammlung  19. Februar 2016
Concours zu Beetebuerg  6. Mäerz 2016
Fréijors Botz  23. Abrëll 2016
Grouss Gemenge Botz ass nach net festgeluecht !!!!
Concours Gaalgenbierg  21. & 22. Mee 2016
Cortège Virowend NF  22. Juni 2016
Summer Botz  9. Juli 2016
Club Championat  18. September 2016
Hierscht Botz  22. Oktober 2016
Besuch vum Kleeschen
an der Welpen an Hondsschoul
17. Dezember 2016
Chrëscht Feier  18. Dezember 2016