Agilisten

Malou Kurtzen mam Cara A&M, Adya, Indra A&M

Paul Kurtzen mam Nando L2 a Pablo

Gérard Wirtz mam Lee an Fancy L3 an Darah S1

Serge Speicher mam Milow L3 a Chocky M3 an Aida L1

Jella Weis mam Loulou L3 a Fi L2

Rik Hemmen mam Haze L2 an Eyco L3

Sandra Rind mam Mel L3

Fränk Steffen mam Chenoa L2 a Joshi L1

Rolli Schiltz mam Pippa L2 a J'Roy M2

Ulli Malini mam Bianca L2

Marco Malini mam Lya L1

Lynn Manderscheid mam Namika A&M

Kett Bock mam Daja L2

Sandra Karpen mam Breeze L1

Corinne Schmit mam

                                                            Jaimy                     Joice  L2

Gilles Welfringer mam Keene M3

Marcel Fautsch mam Mia M3

Uschi Greisch mam June M3, Chica S3

Sheryl Gaub mam Chase M3 a Mew M3

Christian Welter mam Glory M3

Joëlle Schmit mam Gio M2

Laurence Weis mam Ix M3

Sandy Singer mam Merlin M3

Vanessa Drui mam Blue M1

Becky-Sue Schiltz mam Dizzy S3 an Mii S1

Léonie Bauer mam Jools M1

Carole Winandy mam Speed S3, Dream S3, Indigo S2

Valérie Gindt mam Kiwi S2, Miro S1

Isabelle Reuter mam Kashmir M1

Dany Jung mam Bri L1

René Müller mam Sienna L1

Sascha Zehe mam Joice L2

Lydia Di Giammatteo mam Kimba L1

Soraya Rocha mam Nox L1

 

Karin Wolansky mam Akela S1