Aktivitéiten 2017

Aktivitéit  Datum
Generalversammlung  3. Februar 2017
Wanterconcours zu Beetebuerg  4 /5. Mäerz 2017
Fréijors Botz 6. Mee 2017
Grouss Gemenge Botz ass nach net festgeluecht !!!!
Schlassfest 25. Mee 2017
Sam's Cup Gaalgenbierg  27. & 28. Mee 2017
Cortège Virowend NF

 22. Juni 2017

Summer Botz

Agility by Night

 8. Juli 2017

11.-13 August 2017

Club Championat

17. September 2017

Hierscht Botz 14. Oktober 2017
Chrëscht Feier 17. Dezember 2017