Pensionären

Joëlle Schmit mam Noah

Mady Hippert mam Abby

Vanessa Drui mam Stitch

Kett Bock mam Yuna

Mich Anton mam Piet

Sandy Welfringer-Singer mam Gaël

Lydia Di Giammatteo mam Kimba (Pensionär)

Joanne Becker mam Kate an Juni