Pensionären

Nicole Urbany mam Buffy S1

Joëlle Schmit mam Noah

Mady Hippert mam Abby

Vanessa Drui mam Stitch

Dany Jung mam Headley

Kett Bock mam Yuna

Mich Anton mam Piet

Sascha Zehe mam Gina

Sandy Welfringer-Singer mam Gaël

Mady Hippert mam Amy

Marcel Fautsch mam Sky

Joëlle Schmit mam Gucci

Mady Hippert mam Chap (Regenbogenbrücke)  an Qju

Joanne Becker mam Kate an Juni