Pensionären

Marco Malini mam Lya

Uschi Greisch mam June an Chica

Rolli Schiltz mam J'Roy

Rolli Schiltz mam Pippa

Mady Hippert mam Abby

Vanessa Drui mam Stitch

Kett Bock mam Yuna

Mich Anton mam Piet

Lydia Di Giammatteo mam Kimba (Pensionär)

Joanne Becker mam Kate an Juni